Article 18216

Title of the article

ABOUT THE CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS
“COMPETENCE” – “COMPETENCY” – “ERUDITION”

Authors

Bolikova Lyudmila Yur`evna, Candidate of pedagogical sciences, associate professor, sub-department of pedagogy, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), bolikova@bk.ru
Zhaldybina Anastasiya Nikolaevna, Student, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia); Foreign language teacher, secondary school № 19 of Penza (11 Yagodnaya street, Penza, Russia), nas.balandina2010@yandex.ru
Tankov Nikolai Nikolayevich, Candidate of pedagogical sciences, associate professor, sub-department of Germanic and Romance philology, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), tankovnn@gmail.com

Index UDK

37.011

DOI

10.21685/2072-3024-2016-2-18

Abstract

Background. The absence of unambiguous interpretation of concepts “compe-tence” and “competency” can lead to the incorrect statement of foreign language teaching purposes. In our opinion this problem can be solved by relating the mea-ning of the above-mentioned concepts with the concept of “erudition”. The paper aims to reveal the character of the relationship between the concepts “competence”, “competency”, “erudition” to define the concept of “socio-cultural erudition”.
Materials and methods. The authors studied scientific works related to peda-gogy, teaching methods issues, and vocabulary entries.
Results. The authors revealed the special character of the relationship between the concepts “competence”, “competency”, “erudition”. They also presented this re-lationship graphically. The concept “sociocultural erudition” is opened.
Conclusions. Competence is the complex concept including several elements in the structure namely: erudition and competency. Erudition (a cognitive and motiva-tional component) is such component of competence which indicates knowledge and an outlook of the person in a certain sphere. Competency (an activity component) allows to resolve a circle of certain issues. Both elements of competence contribute to the functioning of each other.

Key words

competence, competency, sociocultural erudition of pupils.

Download PDF
References

1. Krysin L. P. Tolkovyy slovar' inoyazychnykh slov [Explanatory dictionary of foreign words]. 3rd ed. Moscow: Russkiy yazyk, 2005, 1210 p.
2. Slovar' russkogo yazyka: v 4 t. [Russian language dictionary: in 4 volumes]. AN SSSR; In-t rus. yaz.; ed. by A. P. Evgen'eva. 2nd ed. Moscow: Russkiy yazyk, 1981–1984, vol. 4, S-Ya, 1984, 794 p.
3. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: v 4 t. [Explanatory dictionary of Russian language: in 4 volumes]. Ed. by D. N. Ushakov. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya: OGIZ: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannykh i natsional'nykh slovarey, 1935–1940, 1562 p.
4. Slovar' russkikh sinonimov i skhodnykh po smyslu vyrazheniy [Dictionary of Russian synonyms and phrazes with similar meanings]. Ed. by N. Abramov. Moscow: Russkie slovari, 1999, 638 p.
5. Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezul'tativno-tselevaya osnova kompe-tentnostnogo podkhoda v obrazovanii. Avtorskaya versiya [Key cmpetences as a result-target foundation of the compentency approach in education. The author’s edition]. Moscow: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004, 42 p.
6. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeo-logicheskikh vyrazheniy [Explanatory dictionary of Russian language: 80 000 words and phrazes]. 4th ed. Moscow: Azbukovnik, 1999, 944 p.
7. Khutorskoy A. V. Opredelenie obshchepredmetnogo soderzhaniya i klyuchevykh kom-petentsiy kak kharakteristika novogo podkhoda k konstruirovaniyu obrazovatel'nykh standartov [Determining the composition of general subjects and key competencies as a charachteristics of a new approach to constructing educational standards]. Available at: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
8. Strategiya modernizatsii soderzhaniya obshchego obrazovaniya. Materialy dlya raz-rabotki dokumentov po obnovleniyu obshchego obrazovaniya [The strategy of general education’s composition modernization. Materials for developing documents of general education renovation]. Moscow: Mir knigi, 2001, 104 p.
9. Ionova A. I. Etika i kul'tura gosudarstvennogo upravleniya: ucheb. posobie [Ethics and culture of state administration: tutorial]. 2nd ed. Moscow: Izd-vo RAGS, 2005, 176 p.
10. Pushkova M. P. Pedagogicheskie osnovy razvitiya sotsiokul'turnoy kompetentsii bu-dushchego uchitelya: dis. kand. ped. nauk: 13.00.01 [Pedagogical bases of develop-ments of future teachers’ sociocultural competencies: dissertation to apply for the de-gree of the candidate of pedagogical sciences]. Irkutsk, 2001, 185 p.
11. Kuznetsova V. S. Formirovanie professional'no-kommunikativnoy kompetentnosti studentov ekonomicheskikh spetsial'nostey vuzov v protsesse obucheniya inostrannomu yazyku: dis. kand. ped. nauk: 13.00.08 [Formation of the professional communicative competence in students of university economic programs in the process of foreign lan-guage training: dissertation to apply for the degree of the candidate of pedagogical sci-ences]. Penza, 2008, 179 p.
12. Tatur Yu. G. Kompetentnostnyy podkhod v opisanii rezul'tatov i proektirovanii standartov vysshego professional'nogo obrazovaniya: materialy ko vtoromu zasedaniyu metodologicheskogo seminara. Avtorskaya versiya [The competence approach to describing and creating standards of higher professional education: proceedings of the second meeting of the methodological seminar. The author’s edition]. Moscow: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004, 18 p.
13. Murav'eva N. G. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tyumen State University]. 2011, no. 9, pp. 141–148.
14. Bim I. L. Inostrannye yazyki v shkole [Foreign languages at school]. 2001, no. 4, pp. 5–7.
15. Luk'yanova L. A. Formirovanie funktsional'no-soderzhatel'noy osnovy sotsiokul'turnoy kompetentsii uchashchikhsya 10–11 klassov obshcheobrazovatel'noy shkoly (na materiale angliyskogo yazyka): dis. kand. ped. nauk: 13.00.02 [Formation of the functional substantial basis of the sociocultural competence of senior high school students (by materials of English language classes): dissertation to apply for the degree of the candidate of pedagogical sciences]. Saint-Petersburg, 2014, 186 p.
16. Flier A. Ya. Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social sciences and modern times]. 2000, no. 2, pp. 151–165.
17. Safonova V. V. Kommunikativnaya kompetentsiya: sovremennye podkhody k mnogo-urovnevomu opisaniyu v metodicheskikh tselyakh. Seriya: O chem sporyat v yazykovoy pedagogike [Communicative competence: modern approaches to multi-level description with the methodological purpose: Dispute occasions in linguistic pedagogy]. Moscow: Evroshkola, 2004, p. 236.

 

Дата создания: 26.09.2016 08:54
Дата обновления: 26.09.2016 15:17